studia podyplomowe Medyczne o specjalizacji
Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek
Rozpocznij Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek już dziś

 Zarezerwuj sobie miejsce 727 440 040 a dokumenty donieś później

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 3 900 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3 500 zł do 04 12 2018
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji 20 11 18 
Pierwszy zjazd i inauguracja 09.11.2018 godz 11.00 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się: Poznań, ul. 27 Grudnia 17 Centrum Poznania

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 20 11 18

Zapisując się na Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla Pielęgniarek drugi kierunek 20% taniej

lub Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla Pielęgniarek za 2500 zł 
lub Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Paliatywnego dla pielęgniarek za 2500 zł


Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 16.03.2019
Czesne: 3 900 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019

Cel Studiów:

Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobą zdrową i chorą w jej środowisku zamieszkania, a zwłaszcza do świadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, społeczności lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych, pełnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia, pełnienia roli lidera w zespole pielęgniarek rodzinnych.

Czas trwania specjalizacji

Łączna liczba godzin wynosi 995 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Lliczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 665 godzin, w tym: część teoretyczna 420 godzin, część praktyczna 245 godzin

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa.

Absolwent umie:
 

Określić potrzeby zdrowotne podopiecznego, rodziny i społeczności lokalnej. Rozpoznać i określić konieczny zakres opieki nad podopiecznym, rodziną.
Zaplanować charakter opieki nad podopiecznym, rodziną. Zdiagnozować sytuację trudną. Określić swoje kompetencje w rozwiązaniu sytuacji trudnej, problemowej.
Współdziałać w zespole na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych. Sformułować cele i zakres aktywizacji podopiecznego, rodziny. Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną w środowisku. Rozpoznać i interpretować problemy opiekuńcze rodziny. Uzasadnić znaczenie rodziny w procesie opieki i samoopieki w leczeniu oraz rehabilitacji w różnych sytuacjach zdrowotnych i społecznych.
Określić sytuacje (czynniki) ryzyka zagrożenia zdrowia. Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich w sytuacjach nietypowych. Dobrać odpowiedni model opieki pielęgniarskiej do stanu i sytuacji podopiecznego, rodziny. Doradzać pielęgniarkom w formułowaniu celów i planowaniu działań. Opracowywać szczegółowe standardy postępowania pielęgniarskiego. Analizować i wdrażać standardy opieki do praktyki pielęgniarskiej. Omówić rolę pielęgniarki rodzinnej w pielęgnowaniu pacjenta, rodziny w oparciu o wybrany model, teorię pielęgnowania.
Różnicować modele opieki pielęgniarskiej. Określić cele i zakres aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Kształtować świadomy udział podopiecznego, rodziny w procesie pielęgnowania i edukacji. Komunikować się efektywnie z człowiekiem zdrowym, chorym, rodziną, grupą społeczną, dobierając odpowiednie metody i techniki komunikowania się. Doradzać w zakresie samoopieki i podstawowych czynności życia codziennego. Prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, zdrowotnych i społecznych.
Doradzać w zakresie wspierania zdrowia i przeciwdziałać jego zagrożeniom. Doradzać, inspirować, realizować działania edukacyjne. Analizować i oceniać efektywność działań pielęgniarskich. Opracować koncepcję i kryteria oceny poprawy jakości opieki w podstawowej opiece zdrowotnej. Rozpoznać oczekiwania personelu w zakresie kształcenia i samokształcenia. Projektować programy doskonalenia dla pielęgniarek rodzinnych. Uczestniczyć w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów. Dokonywać samooceny wiedzy i umiejętności zawodowych. Rejestrować, oceniać, uogólniać wyniki swojej pracy. Opracować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego. Promować zdrowie własne i innych. Wykorzystać programy promocji zdrowia w konkretnym działaniu. Współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami na rzecz promocji zdrowia. Współuczestniczyć w opracowywaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia. Opracować pomoce i środki do realizacji programów promocji zdrowia. Wskazać liderów w społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia. Kształtować zachowania etyczne w relacji z podopiecznym, rodziną. Rozpoznać problemy etyczno-moralne w pracy pielęgniarek rodzinnych i wspierać współpracowników w ich rozwiązywaniu. Nawiązać kontakt i współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami w celu poprawy sytuacji podopiecznego, rodziny. Kierować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarek rodzinnych. Oceniać struktury organizacyjne w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej. Oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w środowisku. Przygotować prognozę zapotrzebowania na środowiskową opiekę pielęgniarską. Inicjować zmiany w organizacji pracy. Formułować cele i zadania pielęgniarki rodzinnej. Dokumentować proces pielęgnowania. Wykorzystać materiały statystyczne do analizy zdrowia społeczności lokalnej. Współuczestniczyć w badaniach naukowych dotyczących pielęgniarstwa. Wykorzystać wyniki badań dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej.

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie.
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3 900 zł
 • Promocja do 20 11 18  3 500 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18 :

  Zapisując się na Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla Pielęgniarek drugi kierunek 20% taniej

 • lub Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego dla Pielęgniarek za 2500 zł 
  lub Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Paliatywnego dla pielęgniarek za 2500 zł

 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia

(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Cel Studiów:

Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobą zdrową i chorą w jej środowisku zamieszkania, a zwłaszcza do świadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, społeczności lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych, pełnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia, pełnienia roli lidera w zespole pielęgniarek rodzinnych.

Czas trwania specjalizacji

Łączna liczba godzin wynosi 995 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Lliczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 665 godzin, w tym: część teoretyczna 420 godzin, część praktyczna 245 godzin

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa.

Absolwent umie:
 

Określić potrzeby zdrowotne podopiecznego, rodziny i społeczności lokalnej. Rozpoznać i określić konieczny zakres opieki nad podopiecznym, rodziną.
Zaplanować charakter opieki nad podopiecznym, rodziną. Zdiagnozować sytuację trudną. Określić swoje kompetencje w rozwiązaniu sytuacji trudnej, problemowej.
Współdziałać w zespole na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych. Sformułować cele i zakres aktywizacji podopiecznego, rodziny. Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną w środowisku. Rozpoznać i interpretować problemy opiekuńcze rodziny. Uzasadnić znaczenie rodziny w procesie opieki i samoopieki w leczeniu oraz rehabilitacji w różnych sytuacjach zdrowotnych i społecznych.
Określić sytuacje (czynniki) ryzyka zagrożenia zdrowia. Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich w sytuacjach nietypowych. Dobrać odpowiedni model opieki pielęgniarskiej do stanu i sytuacji podopiecznego, rodziny. Doradzać pielęgniarkom w formułowaniu celów i planowaniu działań. Opracowywać szczegółowe standardy postępowania pielęgniarskiego. Analizować i wdrażać standardy opieki do praktyki pielęgniarskiej. Omówić rolę pielęgniarki rodzinnej w pielęgnowaniu pacjenta, rodziny w oparciu o wybrany model, teorię pielęgnowania.
Różnicować modele opieki pielęgniarskiej. Określić cele i zakres aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Kształtować świadomy udział podopiecznego, rodziny w procesie pielęgnowania i edukacji. Komunikować się efektywnie z człowiekiem zdrowym, chorym, rodziną, grupą społeczną, dobierając odpowiednie metody i techniki komunikowania się. Doradzać w zakresie samoopieki i podstawowych czynności życia codziennego. Prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, zdrowotnych i społecznych.
Doradzać w zakresie wspierania zdrowia i przeciwdziałać jego zagrożeniom. Doradzać, inspirować, realizować działania edukacyjne. Analizować i oceniać efektywność działań pielęgniarskich. Opracować koncepcję i kryteria oceny poprawy jakości opieki w podstawowej opiece zdrowotnej. Rozpoznać oczekiwania personelu w zakresie kształcenia i samokształcenia. Projektować programy doskonalenia dla pielęgniarek rodzinnych. Uczestniczyć w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów. Dokonywać samooceny wiedzy i umiejętności zawodowych. Rejestrować, oceniać, uogólniać wyniki swojej pracy. Opracować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego. Promować zdrowie własne i innych. Wykorzystać programy promocji zdrowia w konkretnym działaniu. Współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami na rzecz promocji zdrowia. Współuczestniczyć w opracowywaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia. Opracować pomoce i środki do realizacji programów promocji zdrowia. Wskazać liderów w społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia. Kształtować zachowania etyczne w relacji z podopiecznym, rodziną. Rozpoznać problemy etyczno-moralne w pracy pielęgniarek rodzinnych i wspierać współpracowników w ich rozwiązywaniu. Nawiązać kontakt i współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami w celu poprawy sytuacji podopiecznego, rodziny. Kierować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarek rodzinnych. Oceniać struktury organizacyjne w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej. Oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w środowisku. Przygotować prognozę zapotrzebowania na środowiskową opiekę pielęgniarską. Inicjować zmiany w organizacji pracy. Formułować cele i zadania pielęgniarki rodzinnej. Dokumentować proces pielęgnowania. Wykorzystać materiały statystyczne do analizy zdrowia społeczności lokalnej. Współuczestniczyć w badaniach naukowych dotyczących pielęgniarstwa. Wykorzystać wyniki badań dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej.

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie.
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 3 900 zł
 • Promocja do 20 11 18  3 500 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 20 11 18 :
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK ZACHODNI WBK  95 1090 1072 0000 0001 3443 2359
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Bydgoszcz)
Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. 27 Grudnia 17 (I piętro)
Centrum Poznania
pn-pt: 8:00-19:00


sobota: 9:00-14:00

Tel.: 727 440 040

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia.poznan@wsnoz.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK